Избори-ВСС-2017
1. Подробна автобиография на кандидата по образец


2. Предложение за издигане на кандидата, заедно с мотиви към него и имената на предложителя


3. Концепция на кандидата за дейността на ВСС


4. Становища и въпроси към кандидата


5. Документи за съответствието на кандидата с изискванията на закона


6. Декларация от кандидата, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при вземане на решения, за имотното му състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото му по чл. 19а, ал. 1 ЗСВ


7. Справка за кандидата по образец, извършена от Инспектората към ВСС


8. Документи на кандидата от кадровото му досие